Airco zonder buiten unit - MonoblockSpecialist.nl

Algemene voorwaarden – RoBeau VOF

 

Op deze pagina staat alle informatie over www.MonoblockSpecialist.nl en Innova Expert. Gegevens welke niet vermeld staan kunt u ten alle tijden opvragen bij:

RoBeau V.O.F.
Parelstaat 16
7554TM  Hengelo
T +31 (6)514 00 778
 
Herroepingsrecht/bedenktijd

U heeft het recht uw (internet) bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. (mits ongebruikt en in originele gesloten verpakking). U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 15,00 per klein pakket en ±  € 89,00 voor een palletverzending via een transporteur. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw Herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via:  info@monoblockspecialist.nl of info@robeau.nl 
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product in goede staat en orde retour ontvangen is.
Indien een verpakking is geopend dan wel beschadigd, dan heeft de MonoblockSpecialist het recht het artikel uit te sluiten van retour zending en valt dan buiten de Herroepingsrecht.

Garantie & Klachten

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling stuk gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen 24 uur na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen deze aanmelden voor reparatie of vervanging welke gedaan wordt door de leverancier. Alle airco's moeten rechtop, staand vervoerd worden. deze mogen NOOIT plat gelegd of vervoerd worden.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar: info@robeau.nl
Alle prijzen vermeldt in deze webshop komen tot stand i.o.m. leveranciers en importeurs van de beschreven artikelen, Voor alle getoonde prijzen geldt: onder voorbehoud van druk c.q. zetfouten.

Specificaties,
Specificaties van producten worden verstrekt door diverse fabrikanten en weergegeven op deze website. Hieraan kunnen geen rechten geclaimd worden richting de MonoblockSpecialist en/of RoBeau vof.

Betalingsmogelijkheden en veilig betalen bij MonoblockSpecialist.nl

Veilig betalen

Bij MonoblockSpecialistExpert.nl bent u verzekerd van een veilige online betaling. MonoblockSpecialist.nl maakt gebruik van de betaalservice van Buckaroo (voorheen Santu) die u een veilige betaalomgeving garanderen. Buckaroo (Santu) handelt online betalingen af bij Nederlandse en buitenlandse financiële instellingen. Ook is het mogelijk om achteraf te betalen, dus eerst veilig uw producten ontvangen en dan pas betalen (uitsluitend in Nederland)

Beveiligde verbinding via Buckaroo

Buckaroo biedt u betalingsmogelijkheden die voldoen aan alle veiligheidseisen. Het betaalproces van Buckaroo wordt volledig veilig door de DNB in de gaten gehouden.

Kwaliteit en transparantie
Artikelen gekocht bij de MonoblockSpecialist, kunnen binnen 14 dagen onherroepelijk retour gestuurd worden mits deze ongebruikt en in origineel gesloten verpakking worden geretourneerd. Artikelen die gebruikt en- of reeds geïnstalleerd zijn geweest, worden niet retour genomen omdat wij voor kwaliteit en transparantie gaan. "u zou het ook niet prettig vinden om een airco of ander apparaat te ontvangen die eerst elders heeft gehangen en zijn werk heeft gedaan"   Wij garanderen u daarom dat alle artikelen, gekocht bij de MonoblockSpecialist, 100% nieuw en ongebruikt zijn.

Montage monoblocks zonder buiten unit.
Elke Monoblock  kan "plug and play"  gemonteerd worden, hiervoor zijn onder andere enkele gaten in uw buitenmuur nodig voor bijvoorbeeld lucht in- en uitvoer, alsmede condenswater afvoer. (bij eigen montage Carry-in garantie)
Deze Monoblockairco's hoeven niet 'afgeperst' of door een gediplomeerde STEK monteur worden geïnstalleerd.

RoBeau VOF heeft geen eigen boor- en montage dienst maar wel Montage Partners. Onze montage partners brengen graag een offerte voor u uit met montage kosten binnen Nederland en- of België. (bij montage door een van de Montage-Partners bieden wij garantie en service op locatie)

Garantie termijn monoblock airconditioners : 2 jaar.
Maakt u gebruik van de montage mogelijkheden door een van onze Montage partners, dan heeft u recht op service en garantie op de locatie van montage door deze montage partner. Heeft u eigenhandig de monoblockairco gemonteerd, dan geldt hiervoor een Carry-in garantie voor de duur van twee jaar.

Alle montage werkzaamheden worden uitgevoerd door externe montage bedrijven die uitsluitend, na opdracht van u (boor en- of montage) werkzaamheden verrichten. RoBeau VOF als zodanig ook de MonoblockSpecialist en- of Innova Expert, staan volledig buiten alle verantwoordelijkheden voor montage en montage werkzaamheden. RoBeau VOF ook handelend onder de naam MonoblockSpecialist en Innova Expert zijn niet verantwoordelijk voor uitlatingen, handelen en of werkzaamheden die worden uitgevoerd door de montage bedrijven.

Aangeboden offertes met betrekking tot montage en- of montage werkzaamheden, ook al worden deze als bijlage, toevoeging of separaat aangeboden door RoBeau VOF, Innova Expert of de MonoblockSpecialist vallen onder de verantwoordelijkheid van de externe montage bedrijven en niet onder juridische verantwoordelijkheid van RoBeau VOF , Innova Expert of de MonoblockSpecialist. Aan offertes m.b.t. Montage- en of Montage werkzaamheden kunnen geen rechten via RoBeau VOF worden ontleend.

 

 

 

Algemene Voorwaarden MonoblockSpecialist.nl  
(onderdeel van RoBeau V.O.F. - KvK 81770820)
 RoBeau V.O.F.
Parelstaat 16
7554TM  Hengelo
T +31 (6)514 00 778

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt voor consumenten met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

 

INHOUD:

ARTIKEL 1 - Identiteit van de ondernemer 2

ARTIKEL 2 – Definities1

ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 2

ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

ARTIKEL 5 - De overeenkomst 4

ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht 4

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 5

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 5

ARTIKEL 9 - De prijs 5

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie 6

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering 6

ARTIKEL 12 - Duurtransacties 7

ARTIKEL 13 - Betaling 7

ARTIKEL 14 - Klachtenregeling 7

ARTIKEL 15 - Geschillen 8

ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 8

ARTIKEL 17 - ACHTERAF BETALEN (ALLEEN IN NEDERLAND)

 

 

 

 ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon voor levering van producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Duur: 14 dagen onder voorwaarden.

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer  niet en tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

− de prijs inclusief belastingen;

− de eventuele kosten van aflevering;

− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Alle artikelen moeten in originele verpakking, ongeopend  en onbeschadigd retour gezonden worden.
Indien een artikel op een (mini) pallet geleverd is, moeten dit artikel ook op een (mini) pallet geretourneerd worden om schade door transport en vervoer te voorkomen. Kosten voor retour zending / transport zijn voor rekening voor de rechtspersoon die recht wil maken op het heroepingsrecht..

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden (met uitzondering van Airco's en monoblocks en producten die op kant verzoekt geproduceerd dan wel besteld zijn door RoBeau  vof, deze mogen niet geopend  worden) . Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5. Standaard artikelen worden binnen 14 dagen tegen de zelfde condities mits in de juiste staat en juiste verpakking terug genomen, en als nieuw verkoopbare artikelen verkocht kunnen worden, de retour zendingen dienen dan Franco te geschieden.

De niet standaard artikelen (die speciaal worden vervaardigd en/of als klant bestelling worden besteld ) kunnen geen aanspraak maken op de herroepingsrecht.
Indien artikelen gebruikt, dan wel uit verpakkingen gehaald zijn en terug genomen moeten worden, mits deze in goede staat en als nieuw verkoopbare artikelen kunnen worden verkocht onder aftrek van retourname en verbruikers kosten. Deze kosten worden door de MonoblockSpecialist in mindering gebracht op de netto verkoop.

Het percentage wordt door de MonoblockSpecialist bepaald aan de hand van om welke materialen het gaat.

Alle retour zendingen dienen Franco te geschieden.
ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de artikelen zijn gebruikt dan wel uit verpakkingen genomen, komen de kosten van terugzending en de gebruikers kosten voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. airconditioners en monoblockairco's die reeds gemonteerd zijn of zijn geweest;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. monoblock en airco's waarvan de originele verpakking is geopend.

g. airconditioners en monoblockairco's die zonder of in geopende of beschadigde verpakking verkeren.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a.  waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

b. montage kosten – door derden (montage partners) vallen buiten de herroeppingsrecht en kunnen niet worden verhaald bij RoBeau VOF.

ARTIKEL 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel  vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

6. prijswijzigingen door leveranciers van RoBeau vof voorbehouden.

7. Indien een leverancier van tussentijdse prijswijzigingen hanteert welke (nog) niet verwerkt zijn in de webshop, heeft de MonoblockSpecialist het recht het bestelde artikel niet te leveren en het reeds betaalde geld bedrag en- of aanbetaling te annuleren dan wel terug te betalen aan de consument.

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties af fabrikant, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

3. Maakt u gebruik van de montage mogelijkheden door een van onze Montage partners, dan heeft u recht op service en garantie op locatie van montage door deze montage partner. Heeft u zelf de monoblockairco gemonteerd, dan geldt hiervoor een Carry In garantie voor de duur van twee jaar. Bij Carry Inn garantie zal de consument zelf er zorg dragen voor het betreffende artikel/product aangeboden wordt bij RoBeau vof voor aanspraak op garantie en – of service voor de duur van maximaal 2 jaar.

4. Indien een montage partner bij u werkzaakheden verricht, in welke aart dan ook, vallen deze onder de verantwoordelijkheden van deze montage partner.  RoBeau VOF distantieert zich volledig van uitspraken en uitlatingen van deze montage partners, dit zijn zelfstandige ZZP bedrijven met eigen bedrijfs- en administratie voering. Deze ZZP bedrijven factureren u zelfstandig en vallen niet onder de administratieve verantwoordelijkheden van RoBeau VOF.

5 Elke monoblockairco is een ‘plug and play’ airco voorzien van een schuko 230Volt EU stekker. Deze mag men normaal gesproken in elk willekeurig stopcontact aansluiten. U wordt zelf geacht te controleren of de aangeboden 230Volt lichtnet groep toereikend is in vermogen (16Ampere afzekering staat voor 3680W belasting per groep) Zowel RoBeau VOF als mede één van de montage partners nemen geen verantwoordelijkheid voor de maximale belastbaarheid van een voorhanden zijnde 230Volt lichtnet groep. RoBeau VOF als mede één van de montage partners zullen geen aanpassingen en veranderingen in uw bestaande meterkast aanbrengen.

 ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Levering door transporteur geschiet tot aan de toegangsdeur, begane grond. Indien gebruikt word gemaakt van diensten van één der montage partners, zullen de benodigde producten geleverd worden op de locatie van montage.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Er kan geen sprake zijn van schadevergoeding o.i.d.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Alle airco's moeten rechtop, staand vervoerd worden. deze mogen NOOIT plat gelegd of vervoerd worden.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Alle montage werkzaamheden worden uitgevoerd door EXTERNE montage partners bedrijven die uitsluitend, na opdracht van u (boor en- of montage) werkzaamheden verrichten. RoBeau VOF als zodanig ook de MonoblockSpecialist of Innova Expert, staan volledig buiten alle verantwoordelijkheden qua montage werkzaamheden. RoBeau VOF ook handelt onder de naam MonoblockSpecialist zijn niet verantwoordelijk voor uitlatingen, handelen, facturering en werkzaamheden die worden uitgevoerd door de montage bedrijven.

8. Aangeboden offertes met betrekking tot montage en- of montage werkzaamheden, ook al worden deze als bijlage, toevoeging of separaat aangeboden door RoBeau VOF of de MonoblockSpecialist vallen onder de verantwoordelijkheden van de externe montage bedrijven vermeld op de offerte en niet onder juridische verantwoordelijkheid van RoBeau VOF , InnovaExpert of de MonoblockSpecialist. Aan offertes m.b.t. Montage- en of Montage werkzaamheden kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 12 – Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 14 dagen.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

ARTIKEL 13 – Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij vooruitbetaling per bank, via IDEAL of bij afhalen producten.
alle producten geleverd door RoBeau VOF , InnovaExpert of de MonoblockSpecialist zijn inclusief van de geldende BTW verplichtingen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling

1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan een Geschillencommissie.

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.

5. Indien naast de Geschillencommissie een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.

ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

 

RoBeau VOF , InnovaExpert of de MonoblockSpecialist
Afhaal adres voor Nederland:                                  

RoBeau V.O.F.
Turkan Genc
Rob van den Brug

Parelstraat 16
7554TM  Hengelo
Tel. +31651400778 

www.MonoblockSpecialist.nl – Innova.Expert en RoBeau VOF
Gegevens welke niet vermeld staan kunt u ten alle tijden opvragen bij:

RoBeau V.O.F.
 onderdeel van RoBeau V.O.F. - KvK 81770820

Afhaal / bezoek adres voor Nederland:                                  
 
HENGELO
Showroom / magazijn / kantoor
Parelstraat 16
7554TM  Hengelo
(Bezoek volgens afspraak)


WIJCHEN
Showroom / magazijn
"Bij Floor"
Havenweg 4
Wijchen
(Bezoek volgens afspraak)